Aktualności

XIV Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji


25 maja 2016 roku odbyła się XIV Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji. Podczas obrad Rada Powiatu Wysokomazowieckiego przyjęła protokół z XIII Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji, zapoznała się ze sprawozdaniem Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami, sprawozdaniem z działalności kulturalnej i sportowej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2015 roku, informacją o działalności gminnych spółek wodnych na terenie powiatu w 2015 roku  oraz rozpatrzyła projekty uchwał i podjęła uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok, absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2015 rok, przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok, zatwierdzenia podziału zysku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok, zatwierdzenia planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2016 rok, wyrażenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu i aparatury medycznej, wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia mienia ruchomego i wyposażenia, o wartości księgowej brutto powyżej 3500,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, darowizny na rzecz Gminy Wysokie Mazowieckie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wólka Duża i Mała oraz Miodusy Stok, gmina Wysokie Mazowieckie, stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego, zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.