Aktualności

XIV Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego


4 lutego 2020 r. odbyła się XIV Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI Kadencji. W sesji udział wzięło 15 radnych.

Porządek Sesji 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa p. pożarowego oraz zagrożeń pożarowych powiatu za rok 2019.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu w 2019 roku. 
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 rok.
 10. Informacja o pracy administracji Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem w 2019 roku.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
 12. Informacja o zawartych umowach Podlaskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego na 2020 rok,

b)      ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,

c)      wyłączenia szkół wchodzących w skład zespołów szkół prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki,

d)      likwidacji szkół prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki,

e)      zobowiązania powiatu wysokomazowieckiego do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkolnych, 

f)       skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,

g)      zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

h)      ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych powiatu wysokomazowieckiego.

 

14. Sprawy różne

15. Zamknięcie obrad.

 

Zachęcamy do obejrzenia relacji z XIV Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego na naszym kanale YouTube