Aktualności

XIX Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego


29 października w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem - przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego - odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI Kadencji. W sesji wzięło udział 14 radnych.

 

Jednym z punktów porządku obrad było odwołanie Skarbnika Powiatu. Jak poinformował Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, dotychczasowa Skarbnik Powiatu pani Izabela Wiśniewska złożyła wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia stron. Starosta oraz Przewodnicząca Rady Powiatu, Dorota Łapiak serdecznie podziękowali Pani Skarbnik za ciężką pracę na rzecz powiatu i życzyli dalszych sukcesów na nowej zawodowej ścieżce.

 

Na wniosek Starosty na stanowisko Skarbnika powołana została pani Kinga Roszkowska, będąca jednocześnie głównym księgowym budżetu powiatu.

 

Porządek obrad XIX Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji.

4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami. 

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja o sytuacji na rynku pracy powiatu wysokomazowieckiego. 

8. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach za 2020 rok.

9. Informacja o stanie realizacji działań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.

10. Informacja o stanie inwestycji na drogach powiatowych i przygotowania do sezonu zimowego 2020/20201.

11. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

12. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawie:

 a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego,

 b) uchylenia uchwały nr XI/80/2008 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych i określenia wysokości opłat za posiłki,

 c) ustalenia na 2021 roku wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,

 d) rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2021 roku,

 e) zobowiązania powiatu wysokomazowieckiego do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziałach przygotowania wojskowego przekraczającego wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkolnych,

 f) wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na lata 2020 - 2022,

 g) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,

 h) odwołania Skarbnika Powiatu,

 i) powołania Skarbnika Powiatu.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad.

 

Transmisja wideo z sesji znajduje się na naszym kanale YouTube.