Aktualności

XV Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego


Dnia 29 kwietnia 2020 roku odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI Kadencji. W związku z trwającym w kraju stanem epidemii i w celu zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa obrady odbyły się w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem. Jednym z głównych tematów poruszanych podczas sesji była sytuacja w powiecie wysokomazowieckim w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

Podczas sesji ślubowanie złożył nowy Radny Rady Powiatu, pan Arkadiusz Kalinowski, kandydat z listy nr 15 KWW Nasz Powiat, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Złożenie ślubowania przez Radnego Rady Powiatu Wysokomazowieckiego.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego.
 5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami.
 6. Informacja nt. sytuacji w powiecie wysokomazowieckim w okresie ogłoszenia stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem o wydzierżawieniu nieruchomości i mienia ruchomego o wartości brutto powyżej 10.000,00 zł za rok 2019.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawie:

            a)      Założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Wysokiem Mazowieckiem

            b)      Włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Wysokiem Mazowieckiem do Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem

            c)      Założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Ciechanowcu

            d)      Włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Ciechanowcu do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

            e)      Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego

            f)       Określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku

            g)      Zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

 

      12. Sprawy różne

      13. Zamknięcie Obrad

 

Transmiasja z sesji dostępna jest na naszym Kanale YouTube.