Aktualności

XVII Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego


26 czerwca w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego. Podczas sesji m.in. rozpatrzono raport o stanie powiatu za 2019 rok oraz przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego.

4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał oraz działalności zarządu pomiędzy sesjami.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu za 2019 rok..

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze powiatu za 2019 rok.

9. Informacja o działalności spółek wodnych na terenie powiatu w 2019 roku.

10. Informacja o działalności kulturalnej i sportowej w powiecie.

11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

12. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019.

13. Rozpatrzenie raportu Zarządu Powiatu o stanie Powiatu Wysokomazowieckiego za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego wotum zaufania.

14. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok:

 - przedstawienie przez Zarząd Powiatu sprawozdania finansowego za 2019 rok,

 - przedstawienie przez zarząd sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia za 2019 rok,

 - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok,

 - opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2019 rok i wniosek o udzielenie absolutorium z tego tytułu,

 - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Wysokomazowieckiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2019 rok,

 - przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,

 - przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.

15. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawie:

  a) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

  b) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

16. Sprawy różne.

17. Zamknięcie obrad.