Aktualności

XX Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji


28 grudnia w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, której jednym z najważniejszych punktów było przyjęcie budżetu powiatu na 2021 rok. 

 

W imieniu Zarządu Powiatu projekt budżetu na 2021 rok przedstawił Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, który zwrócił uwagę na rekordową kwotę wydatków inwestycyjnych w nadchodzącym roku w wysokości prawie 57 mln złotych.

Główne zadania inwestycyjne na 2021 rok to m.in.:

 • przebudowa drogi pow. Czyżew- Andrzejewo
 •  przebudowa drogi pow. Dąbrowa Wielka - Dąbrowa Łazy
 •  remont drogi pow. Kalinowo Solki- Kalinowo Stare
 •  przebudowa drogi pow. Klukowo- Kostry Śmiejki
 •  przebudowa drogi pow. Ciechanowiec -Tworkowice
 •  przebudowa drogi pow. Wojtkowice Stare - Wojtkowice Glinna
 •  przebudowa drogi pow. Kalinowo Solki - Chojane Sierocięta
 • dokumentacja techniczna na przebudowę dróg
 • modernizacja i przebudowa Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem (w 2021 r za kwotę 10 mln zł)
 • modernizacja i przebudowa Zakładu Pielegnacyjno Opiekuńczego w Ciechanowcu
 • zapewnienie wkładu własnego do projektu w ramach RPO WP (zakup m.in. rezonansu magnetycznego i nowego RTG)
 • wykonanie nowej elewacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
 • nadbudowa i rozbudowa internatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
 • utworzenie punktu rehabilitacji w Kozarzach
 • stworzenie geoportalu powiatowego

Zaplanowano również szereg inwestycji drogowych, których realizacja uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych:

 • przebudowa drogi pow. Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka 
 • przebudowa drogi pow. Dąbrówka Kościelna - Szepietowo Wawrzyńce 
 • przebudowa drogi pow. Wnory Stare - Wnory Pażochy 
 • remont dogi pow. Wólka Mała - Święck Nowiny

Projekt budżetu powiatu wysokomazowieckiego na 2021 rok zakłada:

 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 111 822 032 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 74 132 722 zł, dochody majątkowe 37 689 260 zł
 2. Wydatki budżetu wysokości 122 913 994 zł, w tym wydatki bieżące 66 144 741, wydatki majątkowe 56 769 253 zł

 

Projekt budżetu powiatu zakłada ustalenie rezerwy ogólnej w wysokości 250 000 zł oraz rezerwy celowej w wysokości 620 000 zł. 

 

Po przedstawieniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów Rady Powiatu Wysokomazowieckiego budżet powiatu został jednomyślnie przyjęty przez radnych. Transmisja z sesji wraz ze szczeółówym omówieniem budżetu powiatu dostępna jest na naszej stronie YouTube.

 

Porządek obrad XX Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego:

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji.

4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawie:

  a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Gunduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku,

  b) przyjecia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2024 za lata 2018-2019,

  c) ustalenia rozkładu godzin aptem ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego na 2021  rok,

  d) wskazania przedstawicieli Powiatu Wysokomazowieckiego w stowarzyszeniu ,,Łomżyńskie Forum Samorządowe"

  e) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,

  f) uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok,

  g) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2021-2025.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.