Aktualności

XXII SESJA RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO IV KADENCJI


19 marca br. o godzinie 1215 Przewodniczący Rady pani Dorota Łapiak otworzyła obrady XXII Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego IV kadencji. Porządek sesji obejmował:

  • sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności Zarządu pomiędzy sesjami;
  • sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku;
  • informację dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem z realizacji uchwały Nr V/36/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz dokonywania zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego;
  • rozpatrzono projekty uchwał i przyjęto uchwały w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego,

b) wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna, zawartej przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem z Narodowym Funduszem Zdrowia- Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim w Białymstoku,

c) wyrażenia opinii dotyczącej wynajmowania pomieszczeń będących w nieodpłatnym użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zlecanych przez Szpital podwykonawcom,

d) sprzedaży lokali mieszkalnych,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2020,

f) określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok,

g) założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wysokiem Mazowieckiem wchodzacego w sklad Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem,

h) udzielenia poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.