Aktualności

XXII Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji


29 marca 2017 roku odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Porządek sesji obejmował:

  1. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
  2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami.
  3. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Informacja o stanie bezpieczeństwa p. pożarowego oraz zagrożeń pożarowych powiatu wysokomazowieckiego za 2016 rok.
  6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2016 roku.
  7. Roczne sprawozdanie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem o wydzierżawieniu nieruchomości i mienia ruchomego o wartości brutto powyżej 3.500 zł za 2016 rok.
  8. Informacja o umowach zawartych na 2017 rok, pomiędzy Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckim i Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
  9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok w powiecie wysokomazowieckim.
  10. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawie:

a)        zmiany uchwały w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki,

b)        dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w związku z nowym ustrojem szkolnym, wprowadzonym ustawą- Prawo oświatowe,

c)        Powiatowego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie wysokomazowieckim na lata 2017-2025,

d)        Powiatowego Programu działań profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie wysokomazowieckim na lata 2017-2025,

e)        określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok oraz zasad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej,

f)         darowizny na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowania Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność powiatu wysokomazowieckiego, położonej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie przy ulicy Szpitalnej 5,

g)        zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.