Aktualności

XXII Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji


31 marca w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji. W sesji udział wzięło 17 radnych.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności Zarządu między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego oraz zagrożeń pożarowych powiatu.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu za 2020 rok.
 9. Zapoznanie się z informacją o umowach zawartych na 2021 rok, pomiędzy Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem i Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 10. Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem o wydzierżawieniu nieruchomości i mienia ruchomego o wartości brutto powyżej 10 000,00 zł za 2020 rok.
 11. Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wysokiem Mazowieckiem za 2020 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 14. Informacja przedstawicieli powiatu wysokomazowieckiego delegowanych do instytucji i rad społecznych z działalności w imieniu organów delegowanych.
 15. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawie:

           a)      określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,

           b)      przystąpienia do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego,

           c)      przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2020-2027”,

           d)      zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,

           e)      udzielenia dotacji na przeprowadzenie badań konserwatorskich kościoła oraz pomnika ks. Krzysztofa Kluka w parafii rzymsko-katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu w 2021 roku

           f)       powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

       16. Sprawy różne.

       17. Zamknięcie obrad.

 

Relacja z sesji dostępna jest na naszym kanale YouTube.