Aktualności

XXIX Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego


22 grudnia w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się XXIX Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI Kadencji. Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad było uchwalenie budżetu powiatu na 2022 rok.

 

Jak zaznaczył Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński rok 2022 po raz kolejny stał będzie pod znakiem dużych wyzwań inwestycyjnych - przede wszystkim drogowych oraz dotyczących trwającej modernizacji Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Ciechanowcu.

 

- Łącznie chcemy zainwestować niemal 60 mln złotych. Jeszcze przed 6 laty to był cały nasz budżet - powiedział Starosta Wysokomazowiecki. - To świadczy o wielkim wysiłku inwestycyjnym powiatu na przyszły rok. Nie byłoby takich możliwości, gdyby nie programy rządowe kierowane do samorządów. Z tych programów potrafimy korzystać. Założenie jest takie, że do budżetu przychodzi kwota 38 mln złotych. O nie trzeba zabiegać, walczyć. (...) Na pewno jest to wielki wysiłek ze strony całego samorządu powiatu wysokomazowieckiego.

 

Starosta podziękował za pracę nad projektem budżetu radnym, członkom zarządu oraz Skarbnikowi Powiatu, pani Elżbiecie Żebrowskiej.

 

Po dyskusji nad projektem budżetu Przewodnicząca Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów, Cecylia Szmurło przedstawiła opinię komisji o projekcie budżetu na 2022 rok. Podczas obrad komisji nie wniesiono zmian ani uwag do projektu budżetu. Komisja Rozwoju, Promocji i Finansów pozytywnie oceniła ogólny kształt budżetu powiatu wysokomazowieckiego i zarekomendowała jego przyjęcie. Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Łapiak przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok oraz możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez powiat wysokomazowiecki w tym projekcie. 

 

Projekt budżetu na 2022 rok zakłada:

 • Dochody budżetu powiatu na poziomie 114 380 148 zł w tym: dochody bieżące 76 084 842 zł, dochody majątkowe 38 295 306 zł.
 • Wydatki budżetu powiatu na poziomie 128 180 148 w tym: wydatki bieżące 68 742 261 zł, wydatki majątkowe 59 437 887 zł.
 • Projekt budżetu powiatu po dokonanych autopoprawkach zakłada ustalenie rezerwy ogólnej w wysokości 200 tysięcy złotych oraz rezerwy celowej w wysokości 300 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zwiększone zadania oświatowe (100 tysięcy złotych), fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli (50 tysięcy złotych) oraz zarządzanie kryzysowe (150 tysiecy złotych).

Budżet powiatu na 2022 rok został przyjęty jednogłośnie przez radnych. Transmisja z sesji dostępna jest na naszym Kanale YouTube.

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI Kadencji.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie inwestycji na drogach powiatowych i przygotowania do sezonu zimowego.
 8. Sprawozdanie Starosty Wysokomazowieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawie:

             a) ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,

             b) uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2022-2024,

             c) uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2022-2024,

             d) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 10 000,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,

             e) wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych,

             f) wyrażenia zgody na zakup środków trwałych,

             g) zatwierdzenia Zmiany nr 3 do planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2021 rok,

             h) zatwierdzenia rocznego planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok,

             i) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2022 rok,

             j) zatwierdzenia planu pracy rady na 2022 rok,

             k) zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,

             l) uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok,

            m) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2022-2027,

             n) zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,

             o) w sprawie zamiaru utworzenia samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Krzyżewie.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.