Aktualności

Zakończono i rozliczono budowę nowego budynku przy szpitalu w Wysokiem Mazowieckiem


  1. Inwestorem zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem obejmująca blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi, salą wybudzeń i podręczną sterylizatornią, centralną sterylizatornią, szpitalnym oddziałem ratunkowym o powierzchni budynku około 1600 m2 wraz z podjazdem dla karetek oraz zagospodarowaniem terenu obejmującego rozbudowę w tym doprowadzenie i wykonanie niezbędnych instalacji” był Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, Inwestorem Zastępczym była firma Tomas Consulting S. A. z Białegostoku.
  2. Realizacja zadania inwestycyjnego przebiegała w sposób następujący:

30.04.2012 r. - Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem i firma „Tomas Consulting S. A.” podpisali umowę o pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego

06.06.2012 r. Inwestor zatwierdził program funkcjonalno - użytkowy zadania inwestycyjnego będący podstawą do rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”

27.11.2012 r. - Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem i Konsorcjum Firm, ANCHOR Sp. z o.o. - dostawca dokumentacji projektowej i wyposażenia medycznego oraz „MASTER” Emil Borys Sp. j. - generalny wykonawca robót budowlanych, podpisali umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych wraz z instalacjami i dostawę wyposażenia medycznego niezbędnego do wykonania robót budowlanych. Termin realizacji zadania określono na dzień 30.06.2014 r., a jego wartość na kwotę 12.302.203 zł. brutto, w tym roboty projektowe i budowlane - 8.275.000 zł., wyposażenie medyczne I etapu - 4.027.203 zł.

11.02.2013 r. - decyzją nr 37/2013 Starosta Wysokomazowiecki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę nowego budynku szpitala

08.03.2013 r. - Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem przekazał konsorcjum firm ANCHOR sp. z o. o. i „MASTER” Emil Borys Sp. j. teren pod plac budowy.

09.08.2013 r. - Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem i „PGE Dystrybucja S. A” podpisali umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej nowego budynku szpitala dla zasilania podstawowego o mocy 470 kW

21.08.2013 r. - Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, w związku z prowadzoną budową nowego budynku bloku operacyjnego, wyraził zgodę na przeniesienie kaplicy szpitalnej i przeznaczenie na cele świeckie pomieszczeń dotychczasowej kaplicy pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

13.03.2014 r. - Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem i „PGE Dystrybucja S. A” podpisali umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej nowego budynku szpitala dla zasilania rezerwowego o mocy 470 kW

16.06.2014 r. - decyzją nr 185/2014 Starosta Wysokomazowiecki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę linii energetycznych SN i NN oraz budowę stacji transformatorowej przy szpitalu, niezbędnych do zabezpieczenia zasilania energetycznego dla nowego budynku

30.06.2014 r. - zakończono roboty budowlano - instalacyjne nowego budynku

07.07.2014 r. - 21.07.2014 - dokonano odbiorów technicznych wykonanych robót budowlano - instalacyjnych

11.08.2014 r. - Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem i Hydro-Gaz-Med Sp. j. Zbigniew Szymczak i Marcin Susdorf podpisali umowę na wykonanie tlenowni i sprężarkowni do produkcji tlenu medycznego przy użyciu koncentratorów wraz z montażem urządzeń, w celu zabezpieczenia dostawy gazów medycznych do nowego budynku szpitala

10.11.2014 r. - dokonano odbioru i uruchomiono tlenownię i sprężarkownię do produkcji tlenu medycznego dla potrzeb nowego budynku szpitala

14.01.2015 r. - decyzją nr 11/2015 Starosta Wysokomazowiecki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację węzła cieplnego w kotłowni szpitalnej, wykonanie nowego węzła cieplnego w budynku szpitala, budowę sieci cieplnej nisko i wysokoparametrowej, niezbędnych za zabezpieczenia układu cieplnego do nowego budynku szpitala

23.01.2015 r. - PGE Dystrybucja, po dokonaniu odbiorów instalacji elektrycznych i układu pomiarowego potwierdziła możliwość świadczenia usługi dystrybucji dostaw energii elektrycznej zasilania podstawowego do nowego budynku szpitala

24.02.2015 r. - Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem i Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne TELKA Sp. z o. o. w Białymstoku podpisali umowę na modernizację węzła cieplnego w kotłowni szpitalnej i wykonanie nowego węzła cieplnego w budynku szpitala oraz budowę sieci cieplnej nisko i wysokoparametrowej, niezbędnych do zabezpieczenia wymaganego układu cieplnego nowego budynku szpitala

15.04.2015 r. - zakończono odbiory technologiczne instalacji i urządzeń medycznych zamontowanych w nowym budynku - zakończono odbiór techniczny nowego budynku

19.05.2015 r. - zgłoszono nowy budynek do odbioru końcowego przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białymstoku, w związku z zamiarem przystąpienia do jego użytkowania

02.06.2015 r. - Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, w opinii nr 214/NZ/015, stwierdził zgodność wykonania inwestycji z projektem budowlanym

09.06.2015 r. - Państwowy Powiatowy Komendant Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem stwierdził zgodność w zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonanego obiektu z projektem budowlanym i nie wniósł sprzeciwu w sprawie uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie

26.06.2015 r. - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie nowego budynku szpitala

29.06.2015 r. - oddano do użytku, po wstępnym rozruchu, centralną sterylizatornię

05.11.2015 r. - Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, decyzją nr 393/D-I/NZ/2015, wyraził zgodę na użytkowanie pomieszczeń, wyposażenia oraz sprzętu medycznego zamontowanego w bloku operacyjnym nowego budynku

05.11.2015 r. -  Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, decyzją nr 394/D-I/NZ/2015, wyraził zgodę na użytkowanie pomieszczeń, wyposażenia oraz sprzętu medycznego zamontowanego w szpitalnym oddziale ratunkowym

10.11.2015 r. - dokonano odbioru i uruchomiono węzły cieplne w kotłowni i budynku głównym szpitala

16.12.2015 r. -  Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, decyzją nr 381/D-I/OR/2015, wyraził zgodę na uruchomienie pracowni radiologicznej w zakresie radiologii zabiegowej na bloku operacyjnym

31.12.2015 r. oddano do użytku, po wstępnym rozruchu, blok operacyjny

31.01.2016 r. - zakończono II etap (końcowy) wyposażenia medycznego nowego budynku szpitala

04.05.2016 r. - zostanie uruchomiony szpitalny oddział ratunkowy.

  1. Rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego:

 

  • Rozliczenie nakładów inwestycyjnych nowego budynku szpitala obejmującego: blok operacyjny, szpitalny oddział ratunkowy i centralną sterylizatornię:

 

Specyfikacja wydatków

Nakłady ogółem (zł.)

Środki własne Szpitala (zł.)

Dotacja powiatu wysokomazowieckiego (zł.)

Inne źródła finansowania (zł.)

Udział środków Szpitala

Roboty budowlane i wyposażenie

9.439.800,40

5.010.585,85

4.409.214,55

20.000,00

53,08 %

Sprzęt medyczny

7.810.814,48

5.846.677,10

1.964.137,38

0,00

74,85 %

Ogółem

17.250.614,88

10.857.262,95

6.373.351,93

20.000,00

62,94 %

 

  • Rozliczenie całości zadania inwestycyjnego wraz z inwestycjami towarzyszącymi:

 

Jednostka organizacyjna

Nakłady ogółem (zł.)

Środki własne Szpitala

Dotacja powiatu wysokomazowieckiego (zł.)

Inne źródła finansowania

Udział środków Szpitala

Nowy budynek szpitala

17.250.614,88

10.857.262,95

6.373.351,93

20.000,00

62,94 %

Przyłącza elektryczne

75.810,88

75.810,88

0,00

0,00

100,00 %

Stacja gazów medyczn.

633.641,68

633.641,68

0,00

0,00

100,00 %

Węzły cieplne

630.410,79

630.410,79

0,00

0,00

100,00 %

Razem

18.590.478,23

12.197.126,30

6.373.351,93

20.000,00

65,61 %