Aktualności

Zaproszenie do udziału w konkursie ,,Olimpiada Aktywności Wiejskiej"


Wzorem lat ubiegłych sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich kontynuuje inicjatywę jaką jest Konkurs pn. ,,Olimpiada Aktywności Wiejskiej". Główną ideą Konkursu jest uhonorowanie małych społeczności wiejskich zaangażowanych w podejmowanie wspólnych inicjatyw w Województwie Podlaskim.

 

Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje inicjatywy przeprowadzone w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. w trzech kategoriach definiujących zasięg inicjatywy: działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy; działania skierowane do minimum trzech miejscowości, ale nie wychodzące poza obszar jednej gminy oraz działania skierowane poza obręb gminy, ale mieszczące się w ramach województwa. Do konkursu mogą zostać zgłoszone przedsięwzięcia wpisujące się w następujące konkurencje: kultywowanie tradycji i obyczajów; aktywność kulturalno-sportowa; integracja społeczna i pokoleniowa; budowa i poprawa wizerunku wsi; ochrona środowiska i ekologia oraz współpraca, które zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Konkursu.

 

Laureaci poprzednich edycji mogą wziąć udział w Konkursie, pod warunkiem zgłoszenia innej inicjatywy niż w latach poprzednich.

 

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie formularza zgłoszeniowego w formie papierowej oraz jeżeli jest możliwość również w wersji elektronicznej w terminie od 3 czerwca do 9 września 2019 r. na adres: Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, e-mail Turn on Javascript! (z dopiskiem Konkurs ,,Olimpiada Aktywności Wiejskiej").

 

Szczegółowe informacje i zasady Konkursu, w tym obowiązujące formularze zgłoszeniowe zamieszczone są na stronach internetowych: www.podlaskie.ksow.pl, www.prow.wrotapodlasia.pl oraz www.wrotapodlasia.pl (zakładka Rolnictwo). Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne, z przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem potrzeb społeczności, w której realizowane były zgłoszone inicjatywy Konkursowe.

 

Wysokość nagród przewidzianych w tegorocznej edycji wynosi łącznie 35 tysięcy zł, jednakże Organizator dopuszcza jej zmianę. Informacji o konkursie udzielają pracownicy Sekretariatu Regionalnego KSOW, nr tel.8566 54 207, e-mai: Turn on Javascript!.