Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego z absolutorium i wotum zaufania.


15 czerwca 2022 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się XXXIV Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI Kadencji, podczas której Radni Rady Powiatu jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Na początku sesji głos zabrał starosta Bogdan Zieliński przedstawiając wykonanie uchwał z działalności zarządu pomiędzy sesjami. W związku z przyznaniem powiatowi wysokomazowieckiemu jednego z najwyższych w województwie dofinansowań na budowę starostwa (25 mln zł), Bogdan Zieliński podziekował Rządowi Rzeczpospolitej za tak chojne wsparcie jednostki samorządowej.

Następnie głos zabrali przewodniczący komisji powiatowych przedstawiając informacje o działalności swoich komisji pomiędzy sesjami. Przedstawiono informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu oraz informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. Następnie głos zabrała dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, przedstawiając sprawozdanie z działalności Centrum z efektów pracy pieczy zastępczej oraz sprawozdanie z wykonania zadań gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.

Starosta Wysokomazowiecki przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok, które zatwierdzili radni powiatu. Rada Powiatu Wysokomazowieckiego jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok.

Zwieńczeniem obrad było wręczenie przez Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego odznaczenia Brązowego Krzyża Zasługi za zasługi społeczne i samorządowe Waldemarowi Stanisławowi Kikolskiemu i Kazimierzowi Janowi Wysockiemu.

W sesji udział wzięło 16 radnych.

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji.

4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego na obszarze powiatu.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem za 2021 rok.

10. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2021 rok.

11. Sprawozdanie z wykonania zadań i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za rok 2021.

12. Rozpatrzenie raportu Zarządu Powiatu o stanie Powiatu Wysokomazowieckiego za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego wotum zaufania.

13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok:

- przedstawienie przez zarząd sprawozdania finansowego za 2021 rok,

- przedstawienie przez zarząd sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia za 2021 rok,

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,

- opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu powiatu za 2021 rok i wniosek o udzielenie absolutorium z tego tytułu,

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Wysokomazowieckiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2021 rok,

- przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok,

- przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok

14. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2021 rok,

b) pokrycia straty bilansowej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2021 rok,

c) wyrażenia zgody na zakup środków trwałych,

d) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości

księgowej brutto powyżej 10 000,00 zł, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,

e) wyrażenia zgody na rozszerzenie działalności leczniczej, 

f) utworzenia samorządowego zakładu budżetowego – Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Krzyżewie,

g) zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2022-2027.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad.

 


Transmisja z sesji dostępna jest na naszym kanale YouTube.