Aktualności

Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego z wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok


Podczas XVII Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 26 czerwca 2020 roku Rada jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.

 

Podczas sesji Starosta Wysokomazowiecki przedstawił raport o stanie Powiatu Wysokomazowieckiego za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.

 

- Rok 2019 był dla nas niezwykle udany jeśli chodzi o sferę budżetową – powiedział Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński. -  Po raz pierwszy odkąd pamiętam nasze plany dotyczące dochodów budżetowych zostały wykonane z nawiązką. To oczywiście wynika z tego, że udało się nam uzyskać wyjątkowo duze środki inwestycyjne w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. (…) Po stronie dochodów była to kwota 131 783 227,63 zł. Wydatki to 101 960 157,36 zł, co daje nadwyżkę budżetową w wysokości 29 823 70 zł. Ta nadwyżka budżetowa wynika z wieloletnich planów inwestycyjnych i wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji w roku 2020 i 2021. Ta nadwyżka jest, ale jest ściśle określone, na co wydamy tę kwotę.

 

Jak podkreślił Starosta, w roku 2019 pozyskano dużo środków zewnętrznych, m.in. z rezerwy ogólnej budżetu państwa, Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszy Europejskich.

 

- Ogółem 44,5% naszych wydatków to są wydatki inwestycyjne, co przełożyło się na kwotę 45 295 660,23 zł. Nigdy wcześniej takich środków na inwestycje w naszym powiecie nie było. Największy udział w wydatkach powiatu miały wydatki na transport i łączność czyli drogi powiatowe. Następna w kolejce jest oświata i wychowanie, potem pomoc społeczna oraz administracja publiczna.

 

Starosta serdecznie podziękował radnym Rady Powiatu za proinwestycyjne podejście do budżetu.

 

- Uważam ten rok za bardzo udany jeśli chodzi o wykonanie budżetu. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wysokiej radzie, państwu radnym za to że tak ambitny budżet został przez państwa uchwalony. Chcę też podziękować pani skarbnik za codzienną pracę nad tym budżetem, wszystkim dyrektorom naszych jednostek powiatowych, a także gminom, państwu burmistrzom, wójtom, radnym rad gmin, którzy dofinansowują nasze inwestycje drogowe. Razem możemy robić dużo więcej.

 

 

Po przedstawieniu opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok, radni jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium. Wcześniej – również jednogłośnie – udzielono Zarządowi wotum zaufania.

 

- Chciałbym serdecznie podziękować państwu radnym za taką ocenę Zarządu Powiatu – powiedział Starosta, Bogdan Zieliński. -  Chylę czoła przed nieobecnym tu Wicestarostą, Leszkiem Gruchałą, który te zadania razem ze mną i pozostałymi członkami zarządu wykonał. To też jego zasługa.

 

- W imieniu wszystkich radnych chcę pogratulować i podziękować całemu Zarządowi na czele z panem Starostą za naprawdę ogromną pracę włożoną w zarządzanie naszym powiatu i jego prowadzenie – powiedziała Przewodnicząca Rady Powiatu, Dorota Łapiak. - Chcę serdecznie podziękować wszystkim radnym. Jest mi niezwykle przyjemnie, że wszyscy jednogłośnie popieramy politykę naszego zarządu, dostrzegamy tę pracę i efekty tej pracy. Myślę, że jest to nasze wspólne osiągnięcie, z którego wszyscy możemy być dumni.

 

Transmisja z sesji dostępna jest na naszym kanale YouTube.