Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 14/2014 STAROSTY WYSOKOMAZOWIECKIEGO w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem


ZARZĄDZENIE Nr 14/2014

STAROSTY WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 14 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy
w  Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem

 

         Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz
art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz § 8 Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem (Zarządzenie Nr 9/99 Starosty Wysokomazowieckiego  z dnia 30 czerwca 1999 r.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wyznaczam dzień 2 maja 2014 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 3 maja 2014 r.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi powiatu

 

§ 3

Zarządzenie poddaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Bogdan Zieliński

Starosta Wysokomazowiecki