Aktualności

ZASADY REJESTRACJI OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY


Tryb rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, zakresy informacji niezbędnych do rejestracji oraz informacji gromadzonych o osobach zarejestrowanych, a także dokumenty niezbędne do ustalenia statusu i uprawnień rejestrowanych osób oraz treść oświadczenia o prawdziwości danych składanego przez bezrobotnego lub poszukującego pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z dnia 26 listopada 2012 r., poz. 1299).

W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotna zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa, zwanego dalej „właściwym powiatowym urzędem pracy”.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotna albo poszukująca pracy ma obowiązek przedłożenia do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

1) dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;

2) odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

3) świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień, przysługujących na podstawie przepisów ustawy;

4) dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotna albo poszukująca pracy, oprócz wyżej wymienionych dokumentów, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.

Brak powyższych dokumentów stanowi podstawę do odmowy rejestracji.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor powiatowego urzędu pracy działając z upoważnienia starosty, mając na uwadze obiektywne okoliczności lub przeszkody uniemożliwiające przedłożenie kompletu dokumentów, może wyrazić zgodę na rejestrację osoby jako bezrobotnej lub poszukującej pracy pomimo braku kompletu wymaganych dokumentów.

Od dnia 27.05.2013 r. zgodnie z nową regulacją określoną w rozporządzeniu
w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 12 listopada 2012 r., rejestracji dokonać można będzie w dwóch trybach:

  • zgłaszając się osobiście w powiatowym urzędzie pracy właściwym terytorialnie dla miejsca zameldowania lub pobytu danej osoby z kompletem dokumentów opisanych powyżej;
  • drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie wniosku o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej lub w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Pracy i Polityki Społecznej albo za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Linki do wymienionych wyżej stron dostępny będzie na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy www.pup-wysokiemazowieckie.pl.

Aby skorzystać z pełnej rejestracji przez Internet konieczne będzie posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisu osobistego weryfikowanego certyfikatem podpisu osobistego. Osoba dokonująca rejestracji przez Internet będzie zobowiązana do zgłoszenia się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych. W przypadku niestawiennictwa
w urzędzie w wyznaczonym 7 dniowym terminie dane przekazane za pośrednictwem formularza elektronicznego będą usuwane z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia. Oznacza to, że rejestracja dokonana przez Internet nie będzie skuteczna.

Możliwość rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy przez Internet będą miały zarówno osoby bezrobotne jak i poszukujące pracy. Zmiana ta ma na celu przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania urzędów pracy – zapewnia szybką rejestrację oraz obsługę interesanta w wyznaczonym dniu.

Więcej informacji na temat rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy można będzie uzyskać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy
w Wysokiem Mazowieckiem.

 

 

 

opracowała:

Monika Nurczyk