Aktualności

Zatrudnienie cudzoziemców


 

Od kilku lat obserwowany jest wyraźny wzrost liczby cudzoziemców przyjeżdżających do Polski, znajdujący swoje odzwierciedlenie w danych statystycznych instytucji publicznych, ale i codziennych obserwacjach zwykłych obywateli, coraz częściej stykających się w swoich miejscach pracy czy wypoczynku z cudzoziemcami. Niedostatki rodzimej siły roboczej, wywołane m.in. niekorzystnymi zjawiskami demograficznymi, takimi jak: niski przyrost naturalny, starzenie się społeczeństwa czy duża liczba Polaków, zwłaszcza młodych, w wieku produkcyjnym, przebywających zagranicą, powodują, że pracodawcy, mając coraz większe problemy z obsadzeniem stanowisk, chętniej poszukują pracowników wśród przybyszy zza granicy, głównie Białorusi i Ukrainy. Sytuacja taka występuje w całej Polsce, a województwo podlaskie posiada dodatkowy atut w postaci przygranicznego położenia, co podnosi jego atrakcyjność jako miejsca pracy dla cudzoziemców zza wschodniej granicy (głównie właśnie Białorusinów i Ukraińców).

 

W roku 2021 wpłynęło do urzędu 337 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom (w tym 61 oświadczeń dotyczyło osób przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które już posiadały wizę w celu wykonywania pracy). W stosunku do roku ubiegłego liczba zarejestrowanych oświadczeń była wyższa o 149,6% (rok 2020 – 135). Ostatecznie pracodawcy poinformowali o podjęciu pracy przez  137 cudzoziemców (rok 2020 – 63).

 

Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy  obywatelowi
Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej
lub Ukrainy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Wysokiem Mazowieckiej w latach 2020 - 2021.

 

 

 

Cudzoziemcy zatrudniani na podstawie zarejestrowanego w PUP oświadczenia pracodawcy pochodzili z Ukrainy (203 osób – 60,3%),  Białorusi (64 osób – 19%), Gruzji (49 osób – 14,5%), Mołdawii (19 osób – 5,6%) oraz Rosji i Armenii (po 1 osobie – 0,3%).  Jako formę zatrudnienia wskazywano głównie umowę zlecenia – 74,2% osób,  umowa o pracę dotyczyła 25,8% deklaracji zatrudnienia.

W grupie zgłaszanych cudzoziemców przeważali mężczyźni (237 osób – 70,3%).

 

Zatrudnienie cudzoziemców planowano w następujących grupach zawodowych: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (57,6%), pracownicy przy pracach prostych (23,1%), operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (14,5%),  pracownicy usług i sprzedawcy (2,7%), rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, technicy i inny średni personel oraz pracownicy usług i sprzedawcy (po 0,9%), pracownicy biurowi (0,3%).

 

 

 

W roku 2021 do Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem wpłynęło 30 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Wydano 15 zezwoleń na wykonywanie pracy sezonowej, w tym: w sektorze: rolnictwo – 14,  ogrodnictwo - 1. Pracodawcom z terenu gm. Sokoły wydano 7 zezwoleń, z miasta Wysokie Mazowieckie – 6,  z gm. Nowe Piekuty – 2.  Jako formę zatrudnienia wskazano umowę zlecenia.

W grupie zgłaszanych cudzoziemców  przeważali mężczyźni (60,0%).

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy informuje iż Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą 
Rights for all seasons / Prawa przez cały rok
.

 

 

 

  

Szacuje się, że każdego roku nawet 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza swoim krajem pochodzenia. Mobilni pracownicy sezonowi mają takie samo prawo do uczciwych warunków pracy oraz takie same uprawnienia pracownicze i socjalne jak pracownicy lokalni. Tymczasowy charakter ich pracy powoduje, że bardziej narażeni są na niepewne warunki pracy i życia, oszustwa oraz nadużycia. Pandemia Covid-19 pogorszyła warunki pracy pracowników sezonowych i naraziła ich na większe ryzyko choroby.

Kampania informacyjna ma na celu podniesienie świadomości mobilnych pracowników sezonowych i ich pracodawców w zakresie ich praw i obowiązków oraz dostępnych usług doradczych.

 

Większość materiałów i informacji dotyczących kampanii  można znaleźć:

­ na stronie Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) pod adresem:

https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons

 

­ na stronie EURES Polska:

https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021

 

­ film promujący kampanię nt. pracy sezonowej w UE:

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207363?lg=PL  

 

 

 

Opracowała: Marzena Bagińska