Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem w roku 2024 dysponuje kwotą 5 426 178,26 zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji lokalnego rynku pracy.  

Składają się na nią środki finansowe:

 • przyznane algorytmem w wysokości 3.041.626,82 zł;
  wydatki i zaangażowanie na 30.04.2024 r. wyniosły  1.195.840,98 zł,
 • Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 333.973,00 zł;
 • na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia w powiecie wysokomazowieckim (II)”
  w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, którego celem zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
  w Wysokiem Mazowieckiem, ze szczególnym uwzględnieniem osób w szczególnie trudnej sytuacji
  na rynku pracy w wysokości 2.681.578,44 zł.

W 2024 r. przewidziano do objęcia wsparciem 141 osób bezrobotnych. Według stanu na dzień 31.04.2024 r. zaktywizowano 102 osoby, w tym: na staż skierowano 44 osoby, na prace interwencyjne 23 osób, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 21 osób, utworzono 8 miejsc pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, szkoleniem objęto 1 osobę, przyznano 5 bonów na zasiedlenie.

Na aktywizację bezrobotnych wg stanu na 30.04.2024 r. wydatkowano 1.052.153,04 zł.

Na koniec kwietnia 2024 roku łącznie aktywnymi programami rynku pracy objęto 109 osób bezrobotnych, w tym:           

 • w ramach prac interwencyjnych zatrudniono                                     30 osób;
 • w ramach robót publicznych podjęło pracę                                        13 osób;
 • stażami objęto                                                                                     53 osoby; 
 • przeszkolono                                                                                      12 osób;
 • w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zatrudniono                                  10 osób;
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności
  gospodarczej  otrzymało                                                                      25 osób;
 • bon na zasiedlenie otrzymało                                                                6 osób;

W miesiącu maju 2024 roku urząd aplikował do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
o dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na realizację dwóch programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, tj.:

 • Programu aktywizacji zawodowej 35 bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości) lub bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, kwota wnioskowana – 638.946,00
 • Programu aktywizacji zawodowej 50 bezrobotnych zamieszkałych na wsi, kwota wnioskowana – 938.946,00  zł
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie