Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Integracja sieci dróg powiatowych na terenie gminy Klukowo i Czyżew z układem komunikacyjnym Podlasia


Wartość dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – 2 372 283,15 zł
Całkowita wartość inwestycji – 4 778 258,47 zł
Długość odcinka: 8,888 km


Zakres prac obejmuje:
o Odcinek I:
 wykonanie robót drogowych,
 karczowanie drzew,
 karczowanie krzaków i zagajników,
 mechaniczne usunięcie humusu,
 rozbiórka krawężników betonowych,
 rozbiórka obrzeży betonowych,
 rozbiórka przepustów z rur żelbetowych,
 rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej i nawierzchni bitumicznej,
 roboty ziemne,
 remont przepustów o średnicy 60, 80, 100 i 150 cm pod koroną drogi,
 ułożenie przepustów o średnicy 60, 80, 100 cm pod koroną drogi,
 budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienie ulicy,
 wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową,
 wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5,
 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach,
 umocnienie dna i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi,
 instalacja blach stalowych grub. 3 mm na prefabrykatach betonowych,
 wykonanie pionowej regulacji studni rewizyjnych, ściekowych,
 wykonanie oznakowania pionowego,
 ustawienie krawężników betonowych o wym. 20×30 cm i obrzeży betonowych o wym. 6×20 cm,
 wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej
 budowy ciągów pieszo-rowerowych z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm,
 budowy zjazdów gospodarczych z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm,
 układanie rur polietylenowych o średnicy 40 cm na zjazdach gospodarczych z wykonaniem ścianek czołowych z betonu B-30 zbrojonego prętami stalowymi o średnicy 8-12 mm,
 wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach gospodarczych,
 wykonaniu uszczelnienia styków rur żelbetowych o średnicy 80, 150 cm.


o Odcinek II:
 wykonanie robót drogowych,
 karczowanie drzew,
 roboty ziemne,
 budowa przepustów o średnicy 60 cm pod koroną drogi,
 wykonaniu uszczelnienia styków rur żelbetowych o średnicy 80 i 150 cm,
 przebudowa sieci doziemnej telekomunikacyjnej,
 wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5,
 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach,
 układanie rur polietylenowych o średnicy 40 cm na zjazdach gospodarczych z wykonaniem,
 ścianek czołowych z betonu B-30 zbrojonego prętami stalowymi o średnicy 8-12 mm,
 wykonanie oznakowania pionowego,
 ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych-bezprzekładkowych,
 wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach gospodarczych.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie