Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Przebudowa dróg powiatowych Nr 2012B w lok. 0+000 – 4+100, Nr 2041B w lok. 0+350 – 6+895 i Nr 2052B – skrzyżowanie w m. Kulesze Kościelne


Wartość dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – 2 751 246,85 zł
Całkowita wartość inwestycji – 5 909 625,61 zł
Długość odcinka: 10,868 km


Zakres prac obejmuje:
o Odcinek I:
 wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 S 50/70 wg PN-EN-13108-1,
 wykonanie warstwy wiążącej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 W 50/70 wg PN-EN-13108-1,
 wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie,
 korektę oznakowania pionowego,
 przebudowę przepustów pod koroną drogi i na zjazdach gospodarczych,
 wykonanie renowacji rowów przydrożnych,
 wykonanie nawierzchni bitumicznej grub. 4+4 cm na zjazdach na drogi gminne,
 wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach gospodarczych.


o Odcinek II:
 wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 S 50/70 wg PN-EN-13108-1,
 wykonanie warstwy wiążącej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 W 50/70 wg PN-EN-13108-1,
 wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie,
 korektę oznakowania pionowego,
 przebudowę przepustów pod koroną drogi i na zjazdach gospodarczych,
 wykonanie renowacji rowów przydrożnych,
 wykonanie nawierzchni bitumicznej grub. 4+4 cm na zjazdach na drogi gminne,
 wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach gospodarczych.


o Odcinek III:
 wykonanie nawierzchni bitumicznej grubości 4+4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 S 50/70 wg PN-EN-13108-1,
 korektę oznakowania pionowego,
 wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na chodnikach, zjazdach do posesji,
 wykonanie nowej nawierzchni z kostki kamiennej na wysepkach rozdzielających ruch drogowy i na zewnętrznym pierścieniu wyspy centralnej,
 wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na zatoce postojowej dla samochodów osobowych zlokalizowanej w ciągu ul. Łąkowej,
 wykonanie ogrodzenia przy ulicy Łąkowej w Kuleszach Kościelnych,
 wykonanie robót branżowych (oświetlenie, teletechnika, wodociąg),
 ustawienie tablicy reklamowej,
 Nasadzenie 18szt. krzewów na rondzie z rozścieleniem grysu na geowłókninie.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie