Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Przebudowa dróg powiatowych Nr 2087B na odc. Klukowo – Kostry Śmiejki
w km. rob. 0+000 – 3+003,50 i Nr 2088B w m. Klukowo w km. rob. 0+000 – 0+106
Wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1 916 283,04 zł
Całkowita wartość inwestycji – 3 857 804,41 zł
Długość odcinka: 3,109 km
Zakres prac obejmuje:
 wycinkę drzew i krzewów,
 roboty rozbiórkowe,
 roboty ziemne,
 wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm,
 wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm,
 wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm,
 wykonanie przepustów pod koroną drogi,
 wykonanie przepustów Ø 30 cm i Ø40 cm pod zjazdami,
 wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,
 wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm,
 wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa naturalnego gr. 10 cm,
 wykonanie zjazdów bitumicznych na drogi gminne i dojazdowe,
 wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm,
 wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 ustawienie barier ochronnych stalowych.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie