Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Przebudowa dróg powiatowych Nr 2618B ul. Pałacowa w Ciechanowcu i Nr 2093B Ciechanowiec – Kozarze

Wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1 699 424,96 zł
Całkowita wartość inwestycji – 2 166 248,80 zł
Długość odcinka: 1,096 km

Zakres prac obejmuje:
 wycinkę drzew i krzewów,
 roboty rozbiórkowe,
 roboty ziemne,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm,
 wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W gr. 4 cm,
 wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S gr. 4 cm,
 wykonanie poboczy żwirowych z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,
 umocnienie poboczy płytami betonowymi skarpowymi ażurowymi,
 wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm,
 wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
 wykonanie przepustów pod koroną drogi,
 wykonanie przepustów z rur PEHD Ø40 cm pod zjazdami,
 oczyszczenie przepustów pod zjazdami,
 wykonanie oznakowania pionowego,
 ustawienie znaków hektometrowych przy przepuście.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie