Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego


Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2107B na odcinku Antonin – Winna Poświętna wraz z budową mostu w m. Winna Poświętna przez rzekę Kukawkę


Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 027 485,80 zł
Całkowita wartość inwestycji – 8 269 828,13 zł


Zakres prac obejmuje:

 • budowę mostu jednoprzęsłowego z belek prefabrykowanych sprężonych typu Kujan z żelbetową płytą współpracującą,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm,
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5cm,
 • miejscowe wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym gr. 10cm,
 • wykonanie podbudowy górnej z kruszywa łamanego gr. 20cm,
 • wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa łamanego z wykorzystaniem rumoszu bitumicznego z frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 20cm,
 • wykonanie utwardzenia placu manewrowego kostką brukową betonową gr. 8 cm,
 • wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm,
 • ułożenie przepustów z rur PEHD Ø 40 pod zjazdami,
 • oczyszczenie rowów drogowych,
 • wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm na zjazdach,
 • wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm,
 • wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm,
 • ułożenie płyt chodnikowych z wypustkami na ser. 70cm przy podejściu do przejścia dla pieszych,
 • wykonanie zjazdów na drogi gminne z betonu asfaltowego,
 • ustawienie barier ochronnych,
 • ustawienie barier olsztyńskich,
 • wykonanie oznakowania pionowego,
 • wycinka drzew i krzewów,
 • wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8cm,
 • ustawienie elementów małej infrastruktury (ławki i kosze).
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie