Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Remont drogi powiatowej Nr 2048B Wnory Stare – Wnory Pażochy


Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 811 484,37 zł
Całkowita wartość inwestycji – 3 650 402,67 zł
Długość odcinka: 5,466 km


Zakres prac obejmuje:
 wycinkę drzew i krzewów,
 roboty rozbiórkowe,
 roboty ziemne,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm,
 wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70 gr. 4 cm,
 wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 gr. 4 cm,
 wykonanie zjazdów indywidualnych z nawierzchni żwirowej gr. 15 cm,
 wykonanie zjazdów publicznych z nawierzchni bitumicznej gr. 4+4 cm,
 wykonanie przepustów pod koroną drogi,
 wykonanie przepustów Ø40 cm pod zjazdami,
 umocnienie dna rowu płytami prefabrykowanymi,
 wykonanie oznakowania pionowego,
 ustawienie barier ochronnych stalowych

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie