Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego


Nazwa projektu:
Remont drogi powiatowej Nr 2070B Gródek – Lubowicz Wielki i Nr 2090B Lubowicz Wielki – Kostry Podsędkowięta – Wyszonki Wypychy

Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5 917 249,45 zł
Całkowita wartość inwestycji – 14 656 244,21 zł
Długość odcinka: 6,975 km
Zakres prac obejmuje:
 wycinkę drzew i krzewów,
 roboty rozbiórkowe,
 roboty ziemne,
 ułożenie przepustów pod koroną drogi,
 wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych C50/30 fr. 0-31,5 mm gr. 22 cm,
 wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 8 cm,
 wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm,
 wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa,
 wykonanie zjazdów publicznych z betonu asfaltowego gr. 4+4 cm,
 ustawienie oznakowania pionowego,
 ustawienie barier ochronnych stalowych.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie