Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Remont drogi powiatowej Nr 2075B Wólka Mała – Święck Nowiny


Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 034 058,89 zł
Całkowita wartość inwestycji – 2 081 850,73 zł
Długość odcinka: 2,800 km


Zakres prac obejmuje:
 wycinkę drzew i krzewów,
 roboty rozbiórkowe,
 roboty ziemne,
 wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 22 cm,
 wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70
gr. 4 cm,
 wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70
gr. 4 cm,
 wykonanie zjazdów indywidualnych z nawierzchni żwirowej gr. 15 cm,
 wykonanie zjazdów publicznych z nawierzchni bitumicznej gr. 4+4 cm,
 wykonanie przepustów pod koroną drogi,
 wykonanie przepustów Ø40 cm i Ø60 cm pod zjazdami,
 wykonanie oznakowania pionowego,
 ustawienie barier ochronnych stalowych.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie