Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1572B w m. Lendowo-Budy


Wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 75 669,86 zł
Całkowita wartość inwestycji – 158 473,73 zł
Długość odcinka: 0,158 km
Zakres prac obejmuje:
 karczowanie krzewów,
 roboty rozbiórkowe,
 roboty ziemne,
 wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm,
 wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W50/70 gr. 4 cm,
 wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S50/70 gr. 4 cm,
 wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową,
 wykonanie poboczy z pospółki z dod. kruszywa łamanego gr. 10 cm,
 wykonanie zjazdów indywidualnych z pospółki z dod. kruszywa łamanego gr. 10 cm,
 wykonanie przepustów z rur „PEHD” Ø40 cm pod zjazdami,
 wykonanie oznakowania pionowego,
 ustawienie znaków hektometrowych przy przepustach,
 ustawienie barier ochronnych stalowych.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie