Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2054B m. Stare Kalinowo


Wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1 066 877,78 zł
Całkowita wartość inwestycji – 1 343 437,23 zł
Długość odcinka: 1,100 km
Zakres prac obejmuje:
 wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4+4 cm,
 frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na gł. 5 cm,
 wykonanie wyrównania podbudowy kruszywem łamanym śr. gr. 15-20 cm,
 wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm na poszerzeniach),
 wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego z wykorzystaniem rumoszu
 z frezowania gr. 20 cm (na poszerzeniach),
 wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego gr. 10 cm,
 wykonanie zjazdów z kruszywa naturalnego gr. 10 cm,
 wykonanie zjazdów bitumicznych,
 ustawienie barier energochłonnych przy przepustach pod drogą,
 remont istniejących przepustów fi 60 cm i fi 80 cm pod drogą,
 założenie nowych rur PEHD fi 30 cm, fi 40 cm i fi 50 cm pod zjazdami,
 oczyszczenie istniejących przepustów,
 rozebranie istniejącego przepustu betonowego 2xfi100.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie