Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2060B na odc. Pszczółczyn – dr. woj. 671
w lok. 13+690 – 14+885


Wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 892 864,07 zł
Całkowita wartość inwestycji – 1 795 211,79 zł
Długość odcinka: 1,195 km
Zakres prac obejmuje:
 wycinkę drzew i krzewów,
 roboty rozbiórkowe,
 roboty ziemne,
 wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego C/90/3 gr. 20 cm,
 wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W D50/70 gr. 8 cm,
 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S D50/70 gr. 4 cm,
 wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,
 wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa naturalnego gr. 10 cm,
 wykonanie zjazdów publicznych z betonu asfaltowego gr. 4+8 cm,
 wykonanie przepustu pod koroną drogi,
 wykonanie przepustów z rur PEHD Ø40 cm pod zjazdami,
 umocnienie skarp i rowów płytami betonowymi ażurowymi,
 wykonanie oznakowania pionowego,
 wykonanie oznakowania poziomego,
 ustawienie barier ochronnych stalowych.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie