Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2062B Jabłoń Zarzeckie – Jabłoń Kościelna


Wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1 712 623,40 zł
Całkowita wartość inwestycji – 2 151 524,54 zł
Długość odcinka: 1,456 km


Zakres prac obejmuje:
 rozbudowę nawierzchni drogi powiatowej na odcinku:
 km 0+000,00 – 0+975,00 – do szer. 5,0 m,
 km 0+975,00 – 1+000,00 – do szer. zmienna 5,0 – 6,0 m,
 km 1+000,00 – 1+455,90 – do szer. 6,0 m,
 budowę zatoki parkingowej na 41 stanowisk prostopadłych dla samochodów osobowych,
 budowę chodnika przyległego do jezdni na odcinku km 1+365,92 – 1+455,90 str. prawa,
 przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów na posesje i pola,
 przebudowę i budowę rowów drogowych,
 przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów pod koroną drogi,
 budowę przepustów pod zjazdami,
 budowę wpustów ulicznych (szt. 2) z odprowadzeniem wody przykanalikiem do rowu.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie