Dofinansowano ze środków pochodzących z budżetu państwa


Nazwa projektu:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2068B w m. Dąbrówka Kościelna

Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – 2 000 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji – 2 199 998,91 zł


Długość odcinka: 0,494 km


Zakres prac obejmuje:
 sporządzenie koncepcji rozbudowy drogi w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
 wycinkę drzew,
 roboty rozbiórkowe,
 roboty ziemne,
 wykonanie odwodnienia korpusu drogowego,
 wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej,
 wykonanie utwardzonego pobocza,
 przebudowę oraz budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi,
 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 ustawienie barier ochronnych.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie