Podstawową metodą pomiaru skuteczności aktywizacji osób bezrobotnych jest efektywność zatrudnieniowa, liczona jako stosunek liczby osób bezrobotnych, zatrudnionych po ukończeniu programu, do ogółu osób aktywizowanych kończących program w danym okresie, badane w ciągu
3 miesięcy od zakończenia udziału w danej formie wsparcia oraz efektywność kosztowa, wyliczana jako stosunek kwoty poniesionych wydatków do liczby osób, które uzyskały zatrudnienie w okresie do
3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie.

Na przestrzeni dwunastu miesięcy 2022 roku aktywnymi programami rynku pracy objęto 429 osób bezrobotnych (rok 2021 – 398 osób), w tym:                       

 • w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 103 osoby;
 • w ramach robót publicznych podjęło pracę 45 osób;       
 • stażami objęto 126 osób;       
 • przeszkolono 28 osób;       
 • w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zatrudniono 43 osoby;        
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 67 osób;

W roku 2022, w wyniku zaangażowania wyższej niż w roku 2021 wysokości środków finansowych
z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach aktywnych programów rynku pracy, zaktywizowano o ponad 7,8% więcej osób bezrobotnych, niż w roku poprzednim.

Efektywność programów rynku pracy, realizowanych w roku 2022, kształtuje się na poziomie 90,91% (rok 2021 – 91,90%) – o 6,46% wyższym od wskaźnika uzyskanego w kraju i jest jedną z dwóch najwyższych
w województwie podlaskim.

Wskaźniki efektywności  poszczególnych  form  aktywizacji przedstawiały się następująco:

 • szkolenia 46,43% (13 z 28 osób podjęło zatrudnienie po ukończeniu szkolenia), rok 2021 – 77,78%,
 • staże – 94,21%  (114 z 121 osób podjęło zatrudnienie po ukończeniu stażu), rok 2021 – 90,08%, 
 • prace interwencyjne – 94,40% (101 z 107 osób podjęło zatrudnienie po programie prac), rok 2021 – 94,34%,
 • roboty publiczne – 82,14% (23 z 28 osób podjęło pracę po zakończeniu  programu), rok 2021 – 91,67%,
 • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 100%  (86 z 86 osób prowadziło działalność gospodarczą 3 miesiące po zakończeniu 12-miesiecznego okresu prowadzenia działalności, określonego w umowie, rok 2021 – 100%, 
 • refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy – 92% (23 z 25 osób, które zakończyły zatrudnienie w ramach refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, pracowały 3 miesiące po zakończeniu umowy), rok 2021 – 75%.

Łączna kwota środków finansowych na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem w roku 2022 programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji lokalnego rynku pracy wynosiła 7.008.430,79 zł.

Koszt doprowadzenia do ponownego zatrudnienia 1 osoby bezrobotnej wyniósł 15.008,79 zł. Jest on wyższy o 15,8% od wskaźnika ponownego zatrudnienia 1 osoby w roku ubiegłym (rok 2021-12.964,47 zł).

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie