Powiat Wysokomazowiecki informuje, że rozpoczyna się rekrutacja do II edycji projektu Bony na szkolenie:  

  • od 15 grudnia 2020 roku godziny 10.00 – Szkolenia komputerowe, językowe, studia podyplomowe oraz kursy przedmaturalne – Poddziałanie 3.2.1 
  • od dnia 22 grudnia 2020 roku godziny 10.00 – Kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym – Poddziałanie 3.2.2 

Nabór prowadzony będzie elektronicznie poprzez witrynę www. bonynaszkolenie2.pl

Serdecznie zapraszamy

Więcej informacji o projekcie:

Grupa Sterująca pod przewodnictwem Prezesa Łomżyńskiego Forum Samorządowego Pana Lecha Marka Szabłowskiego  w  dniu 7 grudnia 2020 r. podjęła decyzje o uruchomieniu naboru do projektu ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 – II edycja” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ogólna wartość projektu 26 654 540,00 zł. Dofinansowanie projektu: 23 155 430,00 zł.  Poddziałanie 3.2.1 – 15 204 312,00 zł; Poddziałanie 3.2.2 – 7 951 118,00 zł.

Lider – Łomżyńskie Forum Samorządowe

Partnerzy: Powiat Bielski; Powiat Hajnowski; Powiat Kolneński; Powiat Łomżyński;  Powiat Siemiatycki; Powiat Wysokomazowiecki; Powiat Zambrowski; Łomżyńska Rada FSNT NOT.

Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +) zamieszkująca subregion łomżyński rozumiany jako obszar powiatów: m. Łomża, bielskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego oraz zambrowskiego bez względu na status kandydata – pracujący czy bezrobotny.

W przypadku szkoleń językowych, komputerowych, studiów podyplomowych oraz kursów umiejętności ogólnych preferencje przewidziane są dla osób:

– powyżej 50 roku życia– zamieszkujących tereny wiejskie– osób posiadających maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne

W przypadku kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych preferencje przewidziane są dla osób: zamieszkujących tereny wiejskie.

Formy szkoleń możliwe do realizacji w ramach projektu:

Poddziałanie 3.2.1:

  1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie TIK i języków obcych oraz nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych.
  2. Studia podyplomowe w celu rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia.

Planowana ilość osób w projekcie – 1 536 osób. Maksymalnie. 9.000 zł /osoba. Wkład własny uczestnika – 15 %. Maksymalne dofinansowanie do 85% wartości kształcenia.

Poddziałanie 3.2.2:
Osoby dorosłektóre z własnej inicjatywy zainteresowane są uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.

Planowana ilość osób w projekcie – 482 osób.Maksymalnie do15.000 zł /osobę. Wkład własny uczestnika – 15 %. Maksymalne dofinansowanie do 85% wartości kształcenia.

Bon szkoleniowy z działania 3.2.2

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy.

2. Kurs umiejętności zawodowych.

3. Szkolenia i kursy zawodowe zakończone egzaminem.

Wydatek kwalifikowany stanowią koszty szkolenia, koszty ewentualnych badań lekarskich, badań psychologicznych oraz koszt egzaminu.

Kosztem niekwalifikowanym w projekcie są: koszty przejazdów Uczestnika/uczestniczki na wybrane formy kształcenia, koszty noclegów, koszty wyżywienia, koszty zakupu materiałów szkoleniowych, o ile nie są wkalkulowane w cenę szkolenia.

Etapy rekrutacji

1. Złożenie formularza zgłoszeniowego – www.bonynaszkolenie2.pl

2. Sprawdzenie kwalifikowalności i ocena formularza.

3. Spotkanie z Doradcą Kariery.

4. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego.

5. Podpisanie umowy. 

Biura projektu:

Łomżyńskie Forum Samorządowe  ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 424, 18-400 Łomża tel. 86 216 27 99;

Powiat Hajnowski ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka parter – pokój nr 4/1 tel. 502 285 722

Powiat Łomżyński ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża piętro III – pokój 425
tel. 86 215 69 84

Powiat Siemiatycki ul. Kościuszki 43, 17-300 Siemiatycze (budynek Zespołu Szkół w Siemiatyczach) tel. 669 212 427

Powiat Wysokomazowiecki ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie pokój nr 25, pokój nr 26 tel. 86 275 24 17 wew. 61,  tel. 86 275 24 17 wew. 42

Powiat Zambrowski Bursa Szkolna nr 1 w Zambrowie, ul. Obwodowa 2, 18-300 Zambrów
pokój nr 212 i 213 tel. 86 271 26 34

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży ul. Polowa 45, 18-400 Łomża piętro II – pokój 208
tel. 86 216 41 29

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim ul. 3 maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski
piętro II – pokój 207 tel. 570 083 500, 570 253 200 

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno
piętro I – pokój 9  tel. 86 278 95 52,  86 278 95 53

 Bogdan Zieliński

Starosta Wysokomazowiecki

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie