Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r. poz. 571) w związku z Uchwałą Nr XLVIII/411/2023 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 26 października 2023 roku w sprawie rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku, Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych powiatu wysokomazowieckiego w niżej wymienionych sferach:

  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,
  2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,
  3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a w szczególności wspierającej aktywność środowisk wiejskich stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

Szczegóły oraz niezbędna dokumentacja znajduje się na stronie BIP urzędu w zakładce Konkursy na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie