Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia w powiecie wysokomazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytetu VII Fundusze na rzecz zatrudnienia
i kształcenia osób dorosłych, Działania 7.1 Wspieranie zatrudnienia w regionie.

Okres realizacji projektu:  01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Od dnia 15.06.2023 roku przyjmowane będą wnioski o:

 • organizację stażu,
 • organizację prac interwencyjnych,
 • przyznanie dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej,
 • zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • skierowanie na szkolenie w trybie wniosku indywidualnego.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych  oraz poszukujących pracy zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, zwłaszcza tych znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

 • osób młodych w wieku 18-29 lat (w tym zwłaszcza z grupy NEET*),
 • osób starszych w wieku 55+,
 • osób długotrwale bezrobotnych**,
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami.

Udział w projekcie osób młodych w wieku 18-29 lat każdorazowo będzie poprzedzony oceną umiejętności cyfrowych. W razie potrzeby poziom kompetencji będzie musiał zostać uzupełniony.

Dodatkowo wsparcie osobom młodym w wieku 18-29 lat powinno zostać udzielone w ciągu 4 miesięcy. Przy czym, okres 4 miesięcy, w ciągu którego należy udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia, liczony będzie od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia – od dnia przystąpienia do projektu.

Druki wniosków oraz informacje na temat realizowanych form wsparcia dostępne są na stronie internetowej urzędu www.wysokiemazowieckie.praca.gov.pl w zakładkach dotyczących danej formy aktywizacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 86 275 86 19; 86 275 86 20; 86 275 86 22; 86 275 86 11.

* osoba w wieku 18–29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:.

 1. nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
 2. nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki);
 3. nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, zweryfikowane zostanie czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

** osoba bezrobotna pozostająca w rejestrze PUP przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich
2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

#FunduszeUE

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie