Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki ze strony rodziców biologicznych.

Najkorzystniejszym i naturalnym środowiskiem wychowawczym jest rodzina. Jeśli jednak nie może to być rodzina własna, powinna ją zastąpić inna, która chce i potrafi w odpowiedni sposób  zaopiekować się pozbawionym troski ze strony rodziców biologicznych dzieckiem.

W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Każde dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje miłości, akceptacji, szacunku i ciepła rodzinnego domu. Jednak nie każde ma tyle szczęścia, by móc wzrastać w takiej rodzinie.

1) rodzina zastępcza:

 • a) spokrewniona,
 • b) niezawodowa
 • c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna.

2) rodzinny dom dziecka.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobom niepozostającym w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na nich nałożony;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa;
 • przebywają na terytorium RP;
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Ponadto od kandydatów oczekujemy chęci współpracy, a następnie wypracowania wspólnej, przemyślanej decyzji dotyczącej opieki zastępczej.

Kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Mickiewicza 1,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel:  86 306 72 08 lub 502 153 040

e-mail: sekretariat@pcprwysokiemazowieckie.pl
www.pcprwysokiemazowieckie.pl

Iwona Kalinowska
Dyrektor PCPR w Wysokiem Mazowieckiem

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie