Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem na koniec czerwca 2023 roku wynosiła 1473 osoby i była wyższa od liczby osób zarejestrowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 13 osób.

Stopa bezrobocia w powiecie na koniec maja 2023 roku, liczona jako procentowy udział bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności zawodowo czynnej, kształtowała się
na poziomie 7,1%. Bezrobotni zarejestrowani w Polsce i w województwie podlaskim stanowili odpowiednio 5,1% oraz 7,1% ludności czynnej zawodowo.

Stan bezrobocia w okresie od lipca 2022r. do czerwca 2023r.

Ilość osób bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu przedstawiała się następująco: 

W stosunku do czerwca roku ubiegłego wzrost liczby bezrobotnych miał miejsce
w gminie Kobylin Borzymy – o 30,6%, mieście i gminie Szepietowo – o 15,5%, gminie  Kulesze Kościelne – o 11,9%, gminie Klukowo – o 5,9% oraz w mieście Wysokie Mazowieckie – 0,8%. Spadek liczby bezrobotnych nastąpił w gminie Nowe Piekuty –
o 14,1%, gminie Wysokie Mazowieckie – o 12,3%, mieście i gminie Ciechanowiec – o 6,1%, mieście i gminie Czyżew – o 5,0%, w gminie Sokoły o – 2,8.

Według stanu na koniec czerwca 2023 roku w ewidencji urzędu figurowało:

 • 149 osób z prawem do zasiłku (10,1% ogółu bezrobotnych, rok 2022 – 7,8%),
 • 625 kobiet (42,4% ogółu bezrobotnych, rok 2022 – 43,0%),
 • 265 osób do 25 roku życia (18,0% ogółu bezrobotnych, rok 2022 – 16,8%),
 • 487 osób do 30 roku życia (33,1% ogółu bezrobotnych, rok 2022 – 31,8%),
 • 300 osób po 50 roku życia (20,4% ogółu bezrobotnych, rok 2022 – 21,5%),
 • 867 osób długotrwale bezrobotnych (58,9% ogółu bezrobotnych, rok 2022 – 58,9%),
 • 15 obywateli z Ukrainy (1,0% ogółu bezrobotnych, rok 2022 – 2,4%).

W okresie 6 miesięcy br.:

 • w urzędzie zarejestrowały się 692 osoby bezrobotne (rok 2022 – 802),
 • z ewidencji wyłączono 766 osób (rok 2022 – 832), w tym z powodu podjęcia pracy – 474 osoby (rok 2022 – 476),
 • do urzędu zgłoszono 484 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (rok 2022 – 520), w tym 25,2% stanowiły oferty współfinansowane przez urząd pracy.

Na jedno wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej w powiecie przypadało średnio 19 bezrobotnych (rok 2022 – 17).

W roku 2023 aktywnymi programami rynku pracy objęto 167 osób bezrobotnych
(rok 2022 – 233), w tym:                   

 • w ramach prac interwencyjnych zatrudniono                                 42 osoby;
 • w ramach robót publicznych podjęło pracę                                   29 osób;     
 • stażami objęto                                                                                40 osób;        
 • w ramach refundacji kosztów wyposażenia
  lub doposażenia stanowiska pracy zatrudniono                             13 osób;      
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności
  gospodarczej otrzymało                                                                 27 osób;
 • przeszkolono                                                                                    9 osób;
 • bon na zasiedlenie otrzymało                                                          7 osób.

Na przestrzeni sześciu miesięcy na aktywizację osób bezrobotnych ogółem wydatkowano kwotę 2.063.718,99 zł.

Wydatki na aktywne programy rynku pracy na dzień 30.06.2022 r. /zł/

Na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zaangażowano środki w wysokości  329.479,60 zł. Zawarto 24 umowy w zakresie kształcenia ustawicznego 119 pracowników i pracodawców.

Bieżące informacje na temat sytuacji na rynku pracy zamieszczane są na stronie internetowej urzędu: https://wysokiemazowieckie.praca.gov.pl

opracowała:
Karolina Jamiołkowska

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie