Wydział Budownictwa i Inwestycji

Kierownik wydziału - mgr inż. Beata Dorota Wyszyńska

pokój nr 32, tel. (86) 477 02 00 wew. 43,  (86) 275 24 17 w. 43,  fax (86) 275 31 53

 

Do podstawowych zadań wydziału budownictwa i inwestycji należy:

 1. Zatwierdzanie projektów budowlanych.
 2. Wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania obiektów i robót budowlanych
  nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych
  lub ich części.
 5. Prowadzenie rejestru wydanych pozwoleń i zgłoszeń.
 6. Wydawanie zaświadczeń z zakresu zagadnień związanych z projektowaniem, realizacją i utrzymaniem obiektów budowlanych.
 7. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych.
 8. Realizacja zadań w zakresie zarzadzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej.

Numer rachunku do wpłat

opłaty skarbowe na rzecz Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie (opłaty skarbowe, opłaty za udzielenie pełnomocnictwa):

27 1020 1332 0000 1102 0037 5535

Karty informacyjne i wzory druków:


Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót rozbiórkowych


Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych oraz wykonywania robót budowlanych


Przyjęcie zgłoszenia planowanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego


Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby


Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych


Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę


Przyjęcie zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego


Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę


Potwierdzenie ostateczności wydanej decyzji oraz zarejestrowanie dziennika budowy