Wydział Rolnictwa, Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Kierownik wydziału - mgr inż. Beata Dorota Wyszyńska

pokój nr 32, tel. (86) 477 02 00 wew. 43,  (86) 275 24 17 w. 43,  fax (86) 275 31 53

 

Do podstawowych zadań wydziału budownictwa i inwestycji należy realizacja spraw w zakresie:

 1. Zatwierdzania projektów budowlanych.
 2. Wydawania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych.
 3. Przyjmowania zgłoszeń zamiaru wykonania obiektów i robót budowlanych
  nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
 4. Przyjmowania zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych
  lub ich części.
 5. Prowadzenia rejestru wydanych pozwoleń i zgłoszeń.
 6. Wydawania zaświadczeń z zakresu zagadnień związanych z projektowaniem, realizacją i utrzymaniem obiektów budowlanych.
 7. Emisji zanieczyszczeń do środowiska,
 8. Usuwania i transportu odpadów,
 9. Zmiany użytkowania użytków leśnych,
 10. Gospodarki leśnej w lasach prywatnych,
 11. Nadzoru nad działalnością spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego,
 12. Ochrony gruntów rolnych,
 13. Wydawania koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin,
 14. Zatwierdzania dokumentacji geologicznej,
 15. Prawa wodnego, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki odpadami.
 16. Ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Numer rachunku do wpłat

- Karty wędkarskie, udostępnienie informacji o środowisku:

90 8774 0000 0016 1655 2000 0010

- opłaty skarbowe na rzecz Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie (opłaty skarbowe, opłaty za udzielenie pełnomocnictwa):

27 1020 1332 0000 1102 0037 5535

 

Część wniosków można złożyć również drogą elektroniczną
korzystając z oficjalnej rządowej strony do składania wniosków w procesie budowlanym E-Budownictwo
pod adresem Głównego urzędu Nadzoru Budowalnego: 
https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ Karty informacyjne i wzory druków:


Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych oraz wykonywania robót budowlanych


Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę


Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby


Potwierdzenie ostateczności wydanej decyzji oraz zarejestrowanie dziennika budowy


Przyjęcie zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego


Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę


Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót rozbiórkowych


Przyjęcie zgłoszenia planowanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego


Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych


Rolnictwo i Ochrona Środowiska - Wzory druków


Rolnictwo i Ochrona Środowiska - Karty informacyjne