Wydział Rolnictwa, Rozwoju i Ochrony Środowiska

Wydział Rolnictwa, Rozwoju i Ochrony Środowiska

Kierownik wydziału– mgr inż. Władysław Biały
pokój nr 43,  tel. 86 477 02 00, 86 477 02 01, 86 275 2417 w. 47

Do podstawowych zadań wydziału należy realizacja spraw z zakresu:

  • emisji zanieczyszczeń do środowiska,
  • usuwania i transportu odpadów,
  • zmiany użytkowania użytków leśnych,
  • nadzoru nad działalnością spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego,
  • ochrony gruntów rolnych,
  • wydawania koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin,
  • zatwierdzanie dokumentacji geologicznej,
  • a także innych zadań w zakresie prawa wodnego, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki odpadami.