Miło nam poinformować, że Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem został wyróżniony
w konkursie skierowanym do powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego pn. „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych – dobre praktyki w urzędach pracy województwa podlaskiego”. Celem konkursu było pokazanie skutecznych programów aktywizacji zawodowej (dobrych praktyk), skierowanych do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które pozytywnie wpływały na zamianę sytuacji osób na rynku pracy, odpowiadały na potrzeby lokalnego rynku pracy oraz promowały kształcenie ustawiczne wśród mieszkańców powiatu.

Jako „dobrą praktykę” przedstawiliśmy projekt „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, który realizowany był w okresie od 01.04.2019 r.
do 31.10.2022 r. w partnerstwie z miastami: Łomża
i Kolno, powiatami: łomżyńskim, zambrowskim, bielskim, hajnowskim i siemiatyckim, gminą Boćki oraz Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych
w Białymstoku.

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia poprzez usługi reintegracji społecznej
i zawodowej.

W okresie realizacji projektu wsparcie otrzymało łącznie 85 osób, z tego 70 osób skierowano do uczestnictwa w zajęciach CIS. Zajęcia w CIS, w każdej z 4 edycji, odbywały się 6 godzin dziennie,
5 dni w tygodniu przez okres 12 miesięcy.

Uczestnicy zajęć otrzymali wsparcie w postaci: spotkań z psychologiem, terapeutą, socjoterapeutą, warsztatów rozwoju osobistego, szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem zewnętrznym, kursu przedsiębiorczości, spotkań z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy oraz wizyt/wyjazdów
w ramach działań środowiskowych

Dodatkowo, każdy uczestnik CIS otrzymał świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych i miał zapewnione ubezpieczenie NNW, jeden ciepły posiłek dziennie, materiały szkoleniowe, badania lekarskie, szkolenie BHP oraz ubrania ochronne.

70 uczestników Centrum podniosło swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach zawodowych, tj.: kurs gastronomiczny, magazynier z obsługą wózka widłowego i kasy fiskalnej, pracownik biurowy z obsługą komputera i przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B.

Dodatkowo, każdy uczestnik CIS, odbył 24-godzinny kurs przedsiębiorczości z zakresu zakładania
i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, źródeł finansowania oraz zagadnień dotyczących ekonomii społecznej, w tym zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej.

W ramach projektu urząd pracy współpracował z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu wysokomazowieckiego, Szpitalem Ogólnym, Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz,
w zakresie pozyskiwania ofert pracy, z pracodawcami z miasta Wysokie Mazowieckie,
tj.: Zarząd Dróg Powiatowych, Miejski Zespół Szkół, Sklep MAX Stanisław Ostaszewski, Kawiarnia Pod Chmurką, Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej.

Spośród 85 uczestników projektu zatrudnienie, inną pracę zarobkową bądź działalność gospodarczą podjęło 50 osób, co daje efektywność na poziomie około 60%.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie