Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Podlaską Izbą Rolniczą, po raz trzynasty zorganizowała Wojewódzki Konkurs dla Rolników-producentów mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”. Celem konkursu jest zmniejszanie skali wypadków przy obsłudze bydła mlecznego oraz promocja wśród rolników pozytywnych zachowań związanych z pracą przy obsłudze tych zwierząt.

Konkurs polegał na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru o tematyce związanej z bezpieczną obsługą zwierząt i funkcjonowaniem KRUS. Rolnicy musieli również odpowiedzieć na jedno pytanie opisowe, które polegało na podaniu zagrożeń dla zdrowia i życia dojarza występujące podczas udoju bydła mlecznego z uwzględnieniem wszystkich systemów doju.

Regulamin, pytania konkursowe wraz z arkuszem były zamieszczone na łamach miesięcznika „Wiadomości Rolnicze”, a także były dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (www.odr.pl), Podlaskiej Izby Rolniczej (www.pirol.pl) oraz w Placówkach Terenowych i Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku.

Wypełnione arkusze zgłoszeniowe należało przesłać do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku. W Konkursie wzięło udział 72 rolników z terenu województwa podlaskiego, którzy prowadzą działalność rolniczą w zakresie hodowli bydła mlecznego. Dnia 1 września 2023 r. Komisja Konkursowa dokonała oceny arkuszy zgłoszeniowych i wyłoniła trzech zwycięzców, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów.

Zwycięzcami tegorocznej, XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu dla Rolników – producentów mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich” zostali:

I miejsce: Krzysztof Buraczyk, zam. Kurianka – 25,0 pkt.

II miejsce: Marzena Pycz, zam. Karoliny – 24,9 pkt.

III miejsce: Dariusz Radzewicz, zam. Przystawańce – 24,8 pkt.

Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom odbyło się 10 września 2023 r. podczas Krajowego Dnia Kukurydzy w Szepietowie. Wszyscy finaliści otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Podlaską Izbę Rolniczą.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie