07 czerwca 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się XLIV Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego. Porządek obrad obejmował m.in.: informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu, informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu, informację o działalności spółek wodnych na terenie powiatu, sprawozdanie
z działalności kulturalnej i sportowej na ternie powiatu, sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu wysokomazowieckiego, sprawozdanie z wykonania zadań
i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za rok 2022.

Rada Powiatu Wysokomazowieckiego rozpatrzyła raport Zarządu Powiatu o stanie Powiatu Wysokomazowieckiego za 2022 rok i podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego wotum zaufania, rozpatrzyła sprawozdanie finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok, przyjęła uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok, absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2022 rok, zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2022 rok, pokrycia straty bilansowej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2022 rok, wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 10 000,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, wyrażenia zgody na zakup środków trwałych, wyrażenia zgody na likwidację Oddziału Neonatologicznego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji, zmian w budżecie powiatu na 2023 rok, zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2023-2028 oraz przyjęła stanowisko w sprawie zauważonych działań Zakładu Ubezpieczeń społecznych, dotyczących rezygnacji z użytkowania własnej siedziby inspektoratu ZUS w Wysokiem Mazowieckiem, którego treść dołączona jest w załączniku.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie