20 grudnia 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się XLIX Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji.

Porządek obrad sesji obejmował m.in. sprawozdanie Starosty Wysokomazowieckiego
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, przyjęcie uchwał w sprawie: zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku, przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego, ustanowienia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wysokomazowiecki, zbycia nieruchomości położonej na terenie Szepietowa na rzecz osoby fizycznej w trybie bezprzetargowym, pozbawienia odcinka starodroża drogi wojewódzkiej nr 690 kategorii drogi powiatowej, powierzenia Gminie Nowe Piekuty zadania zarzadzania odcinkiem drogi powiatowej
Nr 2063B w obrębie ewidencyjnym Łopienie Jeże- Łopienie Ruś – Łopienie Zyski – Łopienie Szelągi – Stokowisko, udzielenia dotacji na prace remontowo- konserwatorskie elewacji kościoła parafialnego
pw. Św. Bartłomieja Ap. w Kuleszach Kościelnych, udzielenia dotacji na prace konserwatorskie
i restauratorskie w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, udzielenia dotacji na remont
i renowacje frontowego i ogrodowego wejścia do budynku zabytkowego dworu, udzielenia dotacji
na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, udzielenia dotacji na remont cmentarza ludności cywilnej w Krasowie – Częstkach, udzielenia dotacji
na prace remontowo – konserwatorskie elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja Ap.
w Kuleszach Kościelnych – etap II, zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok, zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2024 rok, zatwierdzenia planu pracy rady na 2024 rok, zmian w budżecie powiatu na 2023 rok, zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2023-2028, uchwalenia budżetu powiatu na 204 rok, uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2024-2030, rozpatrzenia petycji. Po zakończeniu obrad tradycyjnie jak co roku odbyło się spotkanie opłatkowe.
W uroczystości wzięli udział m.in. proboszcz parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem ks. Edward Łapiński, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Pan Łukasz Siekierko, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Pan Jerzy Leszczyński, burmistrzowie i wójtowie z terenu naszego powiatu, radni Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, przewodniczący rad, dyrektorzy i kierownicy jednostek funkcjonujących na terenie naszego powiatu.

Pełna relacja zdjęciowa przygotowana przez Angelikę Całko ewysmaz.pl
https://ewysmaz.pl/artykul/spotkanie-oplatkowe/1208012

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie