Skarbnik Powiatu – Elżbieta Żebrowska

pokój nr 29, tel. 086 477 02 00,  86 275 24 17 w. 27,  fax. 86 275 31 53

Do podstawowych zadań Wydziału Finansowego należy:

1) opracowanie projektu budżetu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,

2) nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych,

3) windykacja należności budżetowych starostwa i skarbu państwa,

4)  sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,

5) prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami,

6) prowadzenie sprawozdawczości i oceny realizacji wykorzystania przydzielonych środków,

7) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

8) nadzór nad prowadzeniem usługi kasowej starostwa,

9) prowadzenie kontroli finansowej,

10) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,

11) przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,

12) prowadzenie obsługi finansowej starostwa.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie