Kierownik wydziału – Geodeta powiatowy: inż. Ewa Łopieńska

pokój nr 56, tel. 86 477 02 00,  86 477 02 01,  86 477 02 02,  86 275 24 17  w.38  

Siedziba Wydziału: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15A

Biuro Zamiejscowe w Ciechanowcu z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu:

ul. Mickiewicza 1

tel. 86 277 11 45 w. 21     

prowadzi:  sprawy  z zakresu ewidencji gruntów i budynków z terenu Miasta i Gminy Ciechanowiec w tym:

-wydawanie wyrysów i wypisów 

– udzielanie informacji     

Do podstawowych zadań wydziału należy:

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 3. zakładanie osnów szczegółowych,
 4. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 6. udostępnianie danych ewidencyjnych, wydawania wyrysów i wypisów, udzielanie informacji  z rejestru gruntów i budynków oraz informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości,
 7. utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych oraz rejestru cen i wartości nieruchomości
 8. scalanie i wymiana gruntów,
 9. zagospodarowanie wspólnot gruntowych,
 10. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu
 11. prowadzenie postępowań wywłaszczeniowo – odszkodowawczych nieruchomości,
 12. zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 13. ustalanie odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone lub przejęte na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na podstawie przepisów szczególnych,
 14. regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu w oparciuo przepisy ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 15. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 16. ustalanie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 17.  orzekanie o przyznaniu prawa własności do działek pod budynkami i dożywotniego użytkowania na rzecz byłych właścicieli lub ich następców prawnych, którzy przekazali gospodarstwo rolne Państwu w zamian za emeryturę,
 18. opiniowanie wniosków rad gmin w sprawach ustalenia, zmieniania lub zniesienia urzędowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego,
 19. udzielanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej, lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,

Numery rachunków do wpłat

Opłaty geodezyjne

56 8774 0000 0016 1655 2000 0040

Opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

98 8774 0000 0016 1655 2000 0060

Opłaty skarbowe na rzecz Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie (opłaty skarbowe, opłaty za udzielenie pełnomocnictwa):

27 1020 1332 0000 1102 0037 5535

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie