Zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu w miarę możliwości prosimy składać drogą elektroniczną poprzez E-PUAP pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU / NABYCIU  POJAZDU

Podstawowe informacje

 1. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić starostę (Prezydenta Miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę przedsiębiorcy,
  o zbyciu/nabyciu pojazdu w terminie nieprzekraczającym 30 dni.
 2. W celu dokonania zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Kogo dotyczy

Właściciele pojazdów, którzy sprzedali / nabyli pojazd.

Wymagane dokumenty

 1. Zawiadomienie
 2. Kopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie/ nabycie pojazdu
 3. Dowód osobisty – do wglądu
 4. W przypadku firm dodatkowo KRS
 5. W przypadku zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, zawiadomienie może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli
 6. W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,
 • przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
 • przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (e-PUAP). Złożony formularz należy podpisać profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Czas realizacji

Niezwłocznie, po złożeniu kompletnego zawiadomienia dokonywana jest stosowna adnotacja w komputerowej bazie danych ewidencji pojazdów.

Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem:
  27 1020 1332 0000 110 200 37 55 35.
 2. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wydział Komunikacji i Dróg

ul. Ludowa 15A

18-200 Wysokie Mazowieckie

Kontakt telefoniczny z Urzędem

tel.: 86 477 02 00, 86 275 24 17, wew. 36, 52

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130 z późn. zm.)
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie