Podstawowe informacje

Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym umieszczane są na wniosek właściciela, przez organ w którym pojazd jest zarejestrowany.

Kogo dotyczy

Właściciela pojazdu

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek
 2. Dowód rejestracyjny
 3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana
 4. Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu potwierdzające spełnienie niżej wymienionych warunków:
 • pojazd jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy (HAK),
 • pojazd jest przystosowany jako taksówka (TAXI),
 • pojazd spełnia wymagania określone w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT),
 • pojazd spełnia wymagania określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
 • pojazd spełnia wymagania określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
 • pojazd jest przystosowany do nauki jazdy lub egzaminu państwowego (L),
 • pojazd jest przystosowany do zasilania gazem (GAZ/LPG):
 • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem.
 • fakturę VAT albo rachunek za montaż instalacji.
 1. Aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON – w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Dowód osobisty – w przypadku osób fizycznych.
 3. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłaty składki za to ubezpieczenie.
 4. W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Czas realizacji

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu i KP następuje niezwłocznie po złożeniu zawiadomienia.

Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem:
  27 1020 1332 0000 110 200 37 55 35.
 2. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wydział Komunikacji i Dróg

ul. Ludowa 15A

18-200 Wysokie Mazowieckie

Kontakt telefoniczny z Urzędem

tel.: 86 477 02 00, 86 275 24 17, wew. 36, 52

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130 z późn. zm.)
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie