Podstawowe informacje

Zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) dokonuje na wniosek właściciela pojazdu organ, który go wydał lub organ który go zatrzymał. Zwrotu może dokonać również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych po przeprowadzeniu badania technicznego odpowiadającego przyczynie zatrzymania.


Kogo dotyczy

Właściciela pojazdu


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek;
 2. Pokwitowanie wystawione przez organ, który zatrzymał dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe);
 3. Dokument potwierdzający ustanie przyczyny zatrzymania (np. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu);
 4. Aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 5. Dowód osobisty (do wglądu);
 6. W przypadku pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo;
 7. W przypadku działania przez pełnomocnika należy załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (17 zł). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Czas realizacji

Organ zwraca zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) niezwłocznie po złożeniu przez właściciela wniosku z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi ustanie przyczyn jego zatrzymania.


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem:
  27 1020 1332 0000 110 200 37 55 35.
 2. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wydział Komunikacji i Dróg

ul. Ludowa 15A

18-200 Wysokie Mazowieckie

Kontakt telefoniczny z Urzędem

tel.: 86 477 02 00, 86 275 24 17, wew. 36, 52

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450)
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie