Podstawowe informacje

 1. Czasowej rejestracji na wniosek właściciela pojazdu dokonuje się w celu umożliwienia:
 • ­wywozu pojazdu za granicę,
 • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.
 1. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nie przekraczający 30 dni.

Kogo dotyczy

Właściciela pojazdu

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek
 2. Dowód własności pojazdu, jeżeli z wnioskiem występuje nabywca
 3. Dowód rejestracyjny
 4. Karta pojazdu
 5. Tablice (tablicę) rejestracyjne
 6. Dowód uiszczenia opłaty
 7. Dowód osobisty (do wglądu)
 8. Aktualny odpis z KRS – w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 9. W przypadku pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo
 10. W przypadku działania przez pełnomocnika należy załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (17 zł). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej

Uwaga!

Jeżeli pojazd został sprowadzony z zagranicy należy przedłożyć dokumenty opisane w procedurze „Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy”.

Czas realizacji

Czasowa rejestracja pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty

 1. Tytuł płatności: Czasowa rejestracja pojazdu nr VIN: ……
  Kwoty poszczególnych opłat:
 • za wydanie pozwolenia czasowego na wniosek: 18,50 zł
 • opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego na wniosek: 0,50 zł
 • za wydanie nalepek legalizacyjnych: 12,50 zł
 • za wydanie tablic tymczasowych na samochód: 30,00 zł
 • za wydanie tablic tymczasowych na przyczepę: 15,00 zł
 • za wydanie tablic tymczasowych na motocykl: 12,00 zł
 • za wydanie tablic tymczasowych ciągnik rolniczy: 12,00 zł
 • za wydanie tablic tymczasowych motorower: 12,00 zł
 • za wydanie tablic tymczasowych w celu wywozu pojazdu za granicę na samochód: 80,00 zł
 • za wydanie tablic tymczasowych w celu wywozu pojazdu za granicę na przyczepę, motocykl, ciągnik rolniczy: 40,00 zł
 • za wydanie tablic tymczasowych w celu wywozu pojazdu za granicę na motorower: 30,00 zł
 • opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych: 0,50 zł

Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 90 8774 0000 0016 1655 2000 0010,

 1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowegona konto Urzędu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem: 27 1020 1332 0000 110 200 37 55 35,

 1. Dokonanie płatności jest możliwe kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana.

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wydział Komunikacji i Dróg

ul. Ludowa 15A

18-200 Wysokie Mazowieckie

Kontakt telefoniczny z Urzędem

tel.: 86 477 02 00, 86 275 24 17, wew. 36, 52

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130 z późn. zm.)
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie