Podstawowe informacje

Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana.


Kogo dotyczy

Właściciela pojazdu


Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku,
 2. Dowód własności pojazdu (faktura VAT lub rachunek, umowa sprzedaży, umowa zamiany),
 3. Dowód rejestracyjny,
 4. Karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 5. Tablice rejestracyjne,

Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z obowiązującymi przepisami oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne. 

Wniosek o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, o którym mowa w art. 73 ust. 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym, może być złożony na wniosku o rejestrację..

 1. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane,
 2. W przypadku pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo,
 3. W przypadku działania przez pełnomocnika należy załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (17 zł). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej,
 4. Aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 5. Dowód osobisty (do wglądu),
 6. Dowody wniesienia stosownych opłat.

Czas realizacji

 1. Niezwłocznie po złożeniu przez właściciela wniosku z wymaganymi dokumentami organ rejestrujący dokonuje czasowej rejestracji pojazdu z urzędu na okres 30 dni – wydając pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne lub nie dokonuje czasowej rejestracji pojazdu i nanosi dokonuje w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym adnotację o złożeniu wniosku o rejestrację oraz zamawia nowy dowód rejestracyjny.  
 2. Dowód rejestracyjny można odebrać przed upływem 30 dni od złożenia wniosku.

Opłaty

 1. Kwoty poszczególnych opłat:
 • za wydanie dowodu rejestracyjnego: 54,00 zł,
 • opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego: 0,50 zł,
 • za wydanie pozwolenia czasowego z urzędu: 13,50 zł,
 • opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego: 0,50 zł,
 • za wydanie nalepek legalizacyjnych: 12,50 zł,
 • za wydanie nalepki kontrolnej: 18,50 zł,
 • opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej: 0,50 zł,
 • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na samochód: 80,00 zł,
 • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na przyczepę: 40,00 zł,
 • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na motocykl: 40,00 zł,
 • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych ciągnik rolniczy: 40,00 zł,
 • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych motorower: 30,00 zł,
 • za wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych: 1 000,00 zł,
 • opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych: 0,50 zł.

Tytuł płatności: Rejestracja pojazdu nr VIN: ……

Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 90 8774 0000 0016 1655 2000 0010,

 1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).  Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowegona konto Urzędu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem: 27 1020 1332 0000 110 200 37 55 35,
 2. Dokonanie płatności jest możliwe kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana.

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wydział Komunikacji i Dróg

ul. Ludowa 15A

18-200 Wysokie Mazowieckie

Kontakt telefoniczny z Urzędem

tel.: 86 477 02 00, 86 275 24 17, wew. 36, 52


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130 z późn. zm.)
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie